Fauna
Cal Capità

 

Artròpodes (insectes, aràcnids, crustàcis)

Plecoptera (Perles) img larva dib w Bioindicador 10 (1)
Ephemeroptera Ecdyonuridae (Efímeres) img larva dib w (ca) Bioindicador 10
Aeshna Cyanea (Espiadimoni) (2) img larva dib w Bioindicador 8
Calopterix Virgo (Libèl·lula) img larva dib w (fr) Bioindicador 8
Austropotamobius Pallipes-lusitanicus (Cranc de riu autòcton ) img w Vulnerable Bioindicador 8
Lucanus Cervus (Escanyapolls) img w Interés especial
Graellsia Isabellae (Graèlsia) img w Interés especial
Papillium Machaon (Papallona reina) img w

Herpetofauna (amfibis i rèptils)

Alytes Obstetricans (Tòtil) img w Interés especial
Bufo Bufo (Gripau) img w
Salamandra Salamandra (Salamandra) img w
Lacerta Lepida (Llangardaix) img w
Lacerta Vivipara (Sargantana) img w (ca)  
Anguis Fragilis (Serp de vidre) img w  

Mamífers

Capreolus Capreolus (Cabirol) img w  
Sus scrofa (Porc Senglar) img     w  
Meles meles (Toixò) img     w  
Felix silvestris (Gat salvatge) img     w  

 

(1) Un bioindicador o indicador biològic, és una espècie o grup d'espècies que reflecteixen fàcilment l'estat biòtic o abiòtic del medi ambient, el impacte produït sobre un hàbitat, comunitat o ecosistema, o també indicar la diversitat d'un conjunt de taxons o biodiversitat en general d'una regió o hàbitat. Poden ser organismes tan variats com bacteris, protozous, líquens, insectes, aus o mamífers, dels que es fa un seguiment i s'infereix l'estat d'un ecosistema o del medi ambient allà on es troben (monitoratge). Els canvis observats en aquests organismes, poden ser genètics, bioquímics, fisiològics, morfològics, comportamentals o ecològics.

En els rius i torrents, l'index biològic més emprat és el que comporta l'estudi de macroinvertebrats aquàtics. La utilització dels macroinvertebrats com a bioindicadors enfront d'altres grups d'organismes es basa en els motius següents: són sensibles diferencialment a diversos tipus de contaminants, i hi reaccionen amb rapidesa; són ubiquistes, abundants i relativament fàcils de recol·lectar i identificar; són quasi sempre sedentaris, i representen sovint les condicions locals; tenen una vida prou llarga per poder oferir un registre sobre la qualitat ambiental; són comunitats molt heterogènies amb representants de nombrosos grups. L'índex BMWP (Biological Monitoring Working Party) es basa en la identificació de famílies de macroinvertebrats. Es calcula d'acord amb la presència o absència dels invertebrats i el valor indicador de cada una de les famílies A cada família se li dóna un valor comprès entre 1 i 10. El valor 1 correspon a famílies que viuen en aigües molt contaminades i el 10 a famílies que no toleren la contaminació. La suma dels valors obtinguts de cada família ens donarà el grau de contaminació en el punt de mostratge. És el que majoritàriament es realitza per conèixer l'evolució de l'estat ecològic d'un ecosistema fluvial. El BMWPC és un index biològic adaptat a les aigües dels nostres rius i als exosistemes mediterranis, i per tant el més utilitzat per establir la qualitat de les aigües als rius catalans.

Font: Viquipèdia

(2) Es pot distingir els espiadimonis de les libèl·lules perque quan reposen sobre un lloc les libèl·lules ho fan amb les ales exteses i els espiadimonis amb les ales plegades.

 

Referències:

 

 


Manuel Joseph